Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen

25. Januar 2019

1. Valg af dirigent

Niels Chr. Clemmensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.


2. Valg af stemmetællere

Valgt blev Ulla Krejberg og Carsten Jacobsen, som talte til 33 deltagere.


3. Aflæggelse af beretning

Formand Jens Rasmussen indledte sin beretning med at nævne, at året har budt på mange traditions-

arrangementer, som vi laver år efter år og som er vores grundpille for foreningen. Når man ser på,

hvad vi har af aktiviteter, skulle man tro, at vi var en meget stor forening. Det er en fornøjelse at

være en del af alt dette, da tingene bare bliver gjort, og vi skal være bedre til at anerkende det som

bliver lavet i stedet for at være irriteret over det, som vi ikke når. Jeg vil derfor gerne sige en stor

tak til de medlemmer, som yder en stor indsats for at det hele kan køre rundt.

Jeg er især glad for, at vores Rollatorhold troligt holder vores hus og har mange besøgende

igennem, dette er godt både for vores ansigt udadtil og for vores økonomi. Jeg ved, at hvis nogen

går rundt og ikke ved, hvad de skal lave om torsdagen, så er man meget velkommen, og der vil altid

være noget, man kan hygge sig med.

Skydning har der været meget af, og dette har også budt på, at vi fik en danmarksmester i Vingsted

på 15m luft nemlig Alma Gundelag, som skød 200 i hovedskydningen. DM var også en social tur,

hvor vi var i Legoland og overnattede i Vingsted, det var en tur, som der stadig bliver talt om, og

som vi i år gentager, men hvor vi tager to dage i Lalandia i stedet.

Der skal lyde en stor tak til alle, som kommer hver onsdag og hjælper med at træne vores unge, og

også en stor tak til Jan Holm-Larsen for at holde styr på tilmeldinger og skydetider.

Angående planerne for nyt klubhus/skydehal har der i årets løb været mange samtaler og møder

med kommunen og politikerne. Der har været store fremskridt, og vi har nu fået en tilkendegivelse

om, at de gerne ser, at vi også bygger en udendørs 50m bane i forbindelse med klubhuset, og vi har

den 28. januar 2019 det næste møde med kommunen om at få startet det store arbejde med

projekteringen.

Jeg vil sige en stor takt til Willy Dalsgaard, som altid er klar til en snak om sagerne og til at tage

med til diverse møder, dette er for mig en meget stor hjælp og tryghed. Og tak til Niels Chr.

Clemmensen som altid er klar til at lave tegninger og til at fortælle kommunen, hvad man kan og

ikke kan.

Sommariva Kræmmermarked var som altid årets store arrangement - i år med 20 års jubilæum. Vi

var fantastisk heldige med vejret, som måske var lidt for godt, for der manglede nogle besøgende

om dagen, men til gengæld var der fuldt telt både fredag og lørdag aften. Stor tak til alle som fik alt

til at fungere.

Året har været præget af de nye stramme våbenregler, som er trådt i kraft og som stadig er i gang

med at bliver implementeret i vores dagligdag. Stor tak til Steen Rudberg for at have lavet et

system, som vi kan styre tingene med.

Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og endnu en tak til

alle, som er med til at få HSF til at fungere.


Beretningen blev enstemmigt godkendt.


4. Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Tage Nielsen omdelte regnskabet. Steen Rudberg spurgte til en driftsafvigelse på 25.000

kr., hvortil forklaringen var, at der er forskudte betalinger, som hører til det foregående regnskabsår.

Lis Skov spurgte til festkassen, den indeholder 13.234 kr.


Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5. Fremlæggelse af budget

Efter forespørgsel til posten investeringer blev forklaret, at den indeholder midler til

hæve/sænkeborde, som ikke blev brugt sidste år.


6. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.7. Fastsættelse af kontingent

Uændret.


8. Valg

Kasserer Tage Nielsen blev genvalgt.

Best,medlem Sune Johansson ønsker at holde en pause, i stedet blev foreslået Jan Holmen

Andersen, som blev valgt.

Best.medlem Rudi Steen blev genvalgt.

Best.medlem Helle Langhoff ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Christel Toft.

Revisor Flemming Stege blev genvalgt.

Som bestyrelsessuppleanter blev valg Jan Holm-Larsen og Steen Rudberg.

Revisorsuppleanterne Karsten Holmen Andersen og Steen Johansson blev genvalgt.9. Eventuelt

Formanden overrakte gaver til årets jubilarer og tilstedeværende medlemmer med rund fødselsdag.

Willy Dalsgaard spurgte, hvorfor fanen ikke var hængt op ved generalforsamlingen. Det var en

forglemmelse, som ikke skal gentage sig.

Caroline Toft efterlyste mere social aktivitet for at holde på børnene og kom med forskellige

forslag. Der udviklede sig en debat herom, hvor det bl.a. blev nævnt, at tidsrummet kl. 17-19 ikke er

så heldigt familiemæssigt, og det førte til ideer, der kunne gøre det mere attraktivt at komme, f.eks.

ved at der blev lavet mad. Jan Holmen Andersen anbefalede de nye tiltag, fordi det har virket før, og

det tilsluttede formanden sig. Jan nævnte også, at rammerne er slidte, så en ny struktur på rummene

og forbedring af forholdene ville være godt for medlemmernes trivsel. Dette fik opbakning fra Niels

Chr. Clemmensen, som anbefalede at se på indholdet i Skydebaneforeningen Danmarks nye

indretningsprojekter. Christel og Caroline vil gerne gøre noget ved møbleringen. Det blev også

foreslået at spille Uno spil som konkurrence for alle som havde lyst.

Formanden supplerede med at nævne, at vi skal gøre det klart for kommunen, at tingene skal holdes

i orden så længe vi skal være i klubhuset, bl.a. mht. at opvarmningen skal fungere, det duer ikke

med et fyr, der ikke virker. Der er også behov for at forbedre forholdene på standpladsen, hvor

tæppebelægningen er en forældet og miljømæssig uholdbar løsning.

Povl Sølvhøj Jørgensen bad om, at alle aftaler om brug af lokalerne bliver registreret via ham, så

der er styr på dette, hvilket formanden bakkede op om.

Henning Frydendahl spurgte om medlemstal, og der er if. kassereren 104 aktive og 60-70 passive.

Formanden oplyste, at det kommende kræmmermarked holdes den 14.-16. juni, dvs. at vi vender

tilbage til ”vores” uge 24. Flemming Rasmussen mindede om bingoet den 17. februar og opfordrede

til at støtte op om dette.


Herefter takke formanden dirigenten for god ledelse, og traditionen tro sluttede generalforsamlingen

med et ”HSF leve – BUM”.Referat v/Willy Dalsgaard.

Godkendt af dirigent Niels Chr. Clemmensen

Helsingør Salonskytte Forening


Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634


Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:


webmaster@hsf-skytte.dk

Hjemmesiden er designet af:


Saraskov.dk

Copyright © All Rights Reserved