Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen

31. Januar 2020

1 Valg af dirigent: Niels Chr. Clemmensen.


2 Valg af stemmetællere: Ulla Kjeldgård og Mogens Kegel.


3 Aflæggelse af beretning
Formand Jens Rasmussens beretning blev lidt utraditionel, for han gennemgik året 2019 bagfra. Så som det første
blev nævnt den nye form for arrangement vi havde midt i december, hvor vores juleafslutning for
ungdomsafdelingen blev slået sammen med julefrokosten for seniorerne, dette blev et hit med over 60 deltagere,
så det tåler en gentagelse.


I begyndelsen af december havde vi stor fremgang til vores Ranglisteskydning, stor tak til alle som løftede dette
arrangement på en god måde.


I 2019 genoptog vi henover efteråret samarbejdet med Hellebækskolen om DM i Skoleskydning, hvor alle 5.
klasserne fra skolen deltog med stor succes og stillede med halvdelen af holdene ved landsdelsfinalen i Hillerød.
Tak til alle som fik dette afviklet, det håber vi virkelig at kunne gøre igen i år.


Slut august holdt vi vores fugleskydning og hjælperfest - igen med stor tilslutning. I juni holdt vi Sommariva
Kræmmermarked, hvor vi desværre var ramt af dårligt vejr om lørdagen, men vi fik det hele til at køre som vi
plejer, tak til alle som bidrager til dette og derigennem giver vores forening et fantastisk sammenhold.


I marts tog vi en stor flok afsted til DM i Vingsted, vi startede ud med at tage til Lalandia fra fredag til søndag,
hvor vi havde nogle gode og sjove dage, derefter skulle der skydes om søndagen i Vingsted, hvor vi fik Oliver S
med i finalen, efter at han havde skudt fuldt hus i begge skydninger, det blev en stor oplevelse for os alle da vi
fulgte finalen. Oliver S blev nr 2 i sin klasse - super flot.


Angående flytning af klubhus og baner prøver Skydebaneforeningen Danmark (SFD) at finde en løsning på
kommunens krav om en VVM-undersøgelse, som den mener vi skal stå for. SFD har nu aftalt møde med politiker
og administration fra kommunen, så vi må se hvad det ender med.


Som man kan se ud af alle de ting, vi er kommet igennem, så sker der jo en hel del og uden de medlemmer, som
giver deres fritid til denne forening ville den aldrig være det den er i dag - stor tak til alle. Det er vigtigt for mig at
understrege, at denne forening er en samlet forening, og at bestyrelsen altid vil handle ud fra det og ikke som en
forening med flere afdelinger. Det er vigtig at vi har respekt for hinanden og sørger for, at vi alle synes det er fedt
at bruge sin tid hos os.


Til sidst vil jeg gerne takke min bestyrelse for samarbejdet. Og tak til Rollatorholdet for at holde vores hus og
sørge for, at vi kan afholde mange arrangementer som giver en masse omtale og penge i kassen.


Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Merita Pedersen efterlyste, at HSF brugte læserbreve til at belyse vores problemer med flytningen. Formanden
svarede, at det er sidste udvej, hvis vores samarbejde med SFD og kommunen ikke virker.


Jan Holmen Andersen glædede sig over den positive udvikling i skydeaktiviteterne, hvor det på riffelsiden også
omfatter øget lederudvikling, som det er vigtigt at arbejde videre med. På pistolsiden er det godt at se, at der også
sker noget med ranglisteskydning.


Willy Dalsgaard takkede for rosen til Rollatorholdet og fortalte, at holdet har kontaktet kommunen for at få gjort
noget ved Blokhusvejs dårlige tilstand, samt at der bliver renset tæppe på standpladsen den 13/2. Desuden blev det
oplyst, at at årets Sommerferieaktivitet for skolebørnene bliver torsdagene 2. 9. 16. og 23. juli kl. 10-12, hvor det
er meget vigtigt, at der melder sig frivillige hjælpere til afviklingen.


Clemme fulgte dette op med en opfordring til at skabe stor opbakning bag ønsket om at holde DM i
Skoleskydning igen i år.


Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.


4 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Tage Nielsen kommenterede enkelte punkter i regnskabet: Mht. Medlemsindtægter er der et pænt plus i
form af tilskud stammende fra medlemmernes flittige lån af klubhuset. Investeringerne er mindre end budgetteret,
fordi visse ting er udskudt pga. flytningen. Indtægten ved kræmmermarkedet er utilfredsstillende, bl.a. pga.
manglende omsætning i dårligt vejr.


Lis Skov spurgte om status for Festkassen, svaret var en beholdning på ca. 10.000 kr.


Ulla Kjeldgård bad om redegørelse for punktet Diverse, som viste et merforbrug. Kassereren oplyste, at
pengehåndtering efterhånden er blevet en væsentlig omkostning, som nu er flyttet fra Drift til Diverse for at
tydeliggøre det.


Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5 Fremlæggelse af budget
Blev omdelt til orientering. Pengehåndtering er nu budgetteret under Diverse.


Formanden fremhævede, at der budgetteres med det sædvanlige overskud på kræmmermarkedet, uanset resultatet
i 2019, for det er vigtigt at opnå, så nu analyseres og nytænkes der mht. hvordan der kan skabes meromsætning.


Formanden nævnte også, at der ændres på opsparingen i Festkassen. Hidtil er midlerne kommet fra overskuddet i
køkkenet, men da dette er ved at være på nul, er opsparingen gået i stå. Derfor bliver der i stedet fremover tilført
2% af de årlige tilskud stammende fra medlemslån af klubhuset. Henning Nielsen foreslog i stedet at sætte
priserne på drikkevarer op med 2 kr. for at skabe overskud i køkkenet, men det afviste formanden, fordi
omsætningen er så lav, at det ikke vil batte noget.


6 Behandling af indkomne forslag: Ingen.


7 Fastsættelse af kontingent: Uændret.


8 Valg
Alle der var på valg blev genvalgt med akklamation dvs. følgende: Formand Jens Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Thomas Kacirek, bestyrelsesmedlem Lis Skov, revisor Niels Chr. Clemmensen, bestyrelsessuppleant Jan HolmLarsen, bestyrelsessuppleant Steen Rudberg, revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen, revisorsuppleant Steen
Johansson.


9 Eventuelt
Povl Sølvhøj Jørgensen gjorde opmærksom på, at aftaler om lån af klubhuset kun er gældende, hvis de er lavet
med ham. Povl undskyldte derefter, hvis nogen følte sig provokeret af hans indimellem utilsigtede hidsige
bemærkninger, som ikke var ondt ment - denne undskyldning blev der kvitteret for med klapsalver.


Christel Strunge Toft anbefalede, at der blev oprettet en boks til modtagelse af MobilPay for at undgå gebyr. Dette
kan foreningen ikke gøre, men andre muligheder tages op også mht. tømning af boksen.


Flemming Rasmussen nævnte, at den gamle trailer bag klubhuset kan overtages af hvem der vil (der er nr.plade
på), ellers bør den skæres op og fjernes sammen med det affald som ligger på den.


Povl Sølvhøj Jørgensen efterlyste nyt om hjertestarter til klubhuset. Formanden oplyste, at det p.t. er strandet på
pris for opsætning af skab, der følges op på sagen.


Da der ikke var flere som ønskede ordet, blev der uddelt gaver til følgende jubilar og medlemmer med runde
fødselsdage i 2019 (ikke alle fødselarer var til stede): Mogens Kegel 40 års jubilæum. Fødselsdage: Mogens
Hansen 80 år. Willy Dalsgaard 80 år. Flemming Rasmussen 70 år. Karsten Holmen Andersen 60 år. Steen
Rudberg 60 år. Ulla Kjeldgård 70 år. Jette Hansen 75 år. Carl Ole Jensen 75 år. Gitte Pedersen 50 år. Mogens
Kegel 70 år. Sussi Petersen 50 år.


Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og formanden udbragte et trefoldigt leve for klubben:
Hurra, Hurra, Hurra, HSF Bum Bum!


Referat v/Willy Dalsgaard, referatet godkendt af dirigenten: Niels Chr. Clemmensen

Helsingør Salonskytte Forening


Blokhusvej 5

3000 Helsingør

Tlf. i åbningstiden:

49200634


Email:

hsf@hsf-skytte.dk

Spørgsmål til hjemmesiden:


webmaster@hsf-skytte.dk

Hjemmesiden er designet af:


Saraskov.dk

Copyright © All Rights Reserved